Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Aan- en afvoer van huurmaterialen zal door ons worden uitgevoerd en in overleg met u geschieden;
1.2 De beschikbaarheid kan pas na opdracht worden gegarandeerd;
1.3 Per verloren sleutel zal er € 22,50 in rekening gebracht worden (ex. transportkosten);
1.4 In geval van schade aan of diefstal/vermissing van de huurmaterialen zullen de kosten van vervanging of reparatie voor uw rekening komen en op basis van nacalculatie aan u worden doorberekend;
1.5 Huurmaterialen dienen opgeladen /afgetankt geretourneerd te worden. Indien niet opgeladen /afgetankt zal dit door ons geschieden op basis van nacalculatie.
1.6 U kunt ook gebruik maken van onze schadeafkoopregeling (alleen voor bikes). Alle schade aan de gehuurde bikes is dan gedekt met uitzondering van schade ten gevolge van brand, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten. Diefstal, vermissing, verduistering en verdwijning zijn uitgesloten van de schadeafkoopregeling;
1.7 Tussentijdse niet te voorziene kostenstijgingen zullen in overleg met u separaat worden doorbelast;
1.8 Prijswijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden;
1.9 Voor nadere informatie over onze diensten verwijzen wij u naar onze website.
1.10 Het is wettelijk verplicht voor bestuurders en eventuele passagiers bii het gebruik van een snorfiets/scooter, bromfiets, scooter en quads een goedgekeurde helm te dragen. Rent4Crew is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade, persoonlijk letsel etc. indien er geen helm wordt gedragen, bij verkeerd gebruik van een helm of bij het gebruik van een niet goedgekeurde helm.
1.11 Wanneer er wordt geconstateerd dat materialen zijn gebruikt op dagen buiten de overeengekomen gebruiksperiode/gebruikersdagen, dan zullen deze dagen alsnog in rekening worden gebracht.
1.12 Eventueel veroorzaakte verkeersboetes met de door u gehuurde materialen zullen aan u worden doorbelast.
1.13 Rent4Crew is niet aansprakelijk voor ongevallen, letsel of kostenderving bij uitval of het niet goed functioneren van huurmaterialen.
1.14 Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening.
1.15 Bestuurders van voertuigen dienen in het bezet te zijn van een geldig Rijbewijs voorzien van de juiste categorie van het desbetreffende voertuig.
1.16 Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden gebruik te maken van onze verhuurmaterialen.

2. Derdenbeding:
2.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
2.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
2.3. Indien de situatie van sub 2.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.
2.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
2.5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.

3. Annuleringsregeling overeenkomst
3.1 Bij het aangaan van deze overeenkomst gaat u akkoord met onze annuleringsregeling:
3.2 Annulering 30 dagen voor startdatum huurperiode is kosteloos;
3.3 Bij annulering op de startdatum, of 30 dagen voor de startdatum, huurperiode is huurder de volledige huursom tot en met einddatum huurperiode inclusief transportkosten verschuldigd aan verhuurder;
3.4 Bij vermindering van het totaalaantal, op of na de startdatum huurperiode, is huurder de volledige huursom verschuldigd aan verhuurder.
3.5 Het opschalen van het aantal is mogelijk zolang de voorraad strekt.

Vraag een offerte aan!

In een paar eenvoudige stappen kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. Meer weten over onze bikes, de huurmogelijkheden of een proefrit? Neem contact met ons op!